Seznam rizik, aneb co lze pojistit?

stručně, rychle, přehledně

SMRT ÚRAZEM

Pojištění smrti je vhodné pro klienty, kteří chtějí zajistit svou rodinu pro případ, že nečekaně zemřou. Pojištění smrti úrazem se však vztahuje jenom na ty situaci, kdy k smrti dojde z důvodu úrazu, například pád ze střechy, autonehoda, utonutí, pád z koně, smrt z důvodu pádu těžkého břemene na člověka apod.

Toto připojištění se doporučuje především lidem, kteří vykonávají povolání nebo sport se zvýšeným rizikem těžkých úrazů.

INVALIDITA ÚRAZEM

Invaliditu je možno definovat jako dlouhodobě trvající nepříznivý zdravotní stav, který vede buď k úplnému, nebo částečnému omezení pracovní schopnosti. V tomto případě pojišťovna hradí jenom invaliditu, ke které došlo z důvodu úrazu.

Zákon o důchodovém pojištění definuje tři stupně invalidity:

  • I. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 35–49 %,
  • II. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 49-69 %,
  • III. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o více než 70 %.

Pojištění invalidity mnoho klientů v současné době podceňuje, přitom se tento problém může dotknout každého jedince. Při invaliditě dochází nejen k výpadku příjmu člověka, ale navíc jsou s ní mnohdy spojeny velké finanční výdaje na léčbu, zdravotní pomůcky, rehabilitace, případně obstarání bezbariérového bydlení. Při nejvyšším stupni v podobě bezmocnosti je potřeba zaplatit asistentku, případně je nucen jeden člen domácnosti opustit práci a starat se o nemocného, což přináší další výdaje a s tím související výrazné snížení celkového příjmu domácnosti.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Trvalými následky rozumíme takové následky úrazu, u kterých již není možné vyléčení do původního stavu. V případě, že úraz zanechá klientovi trvalé následky, poskytne mu pojišťovna pojistné plnění. Pojištění trvalých následků úrazu je doporučováno pro všechny typy klientů s ohledem na to, že každý je denně vystaven mnoha nebezpečím úrazu při dopravě, sportu a v práci. Je nutno podotknout, že vážný úraz, který zanechá trvalé následky, může mít mnohem větší dopad na životní standard klienta než běžné zranění, které se za pár týdnů vyléčí.
 
V případě pojistné události vyplatí pojišťovna klientovi plnění ve výši odpovídající příslušnému procentu ze sjednané pojistné částky. Výši tohoto procenta stanovuje smluvní lékař pojišťovny na základě závažnosti trvalých následků.

POJIŠTĚNÍ BĚŽNÝCH ÚRAZŮ

Pojištění běžných úrazů patří mezi velice žádaná pojištění. Kryje běžné úrazy, jako jsou zlomeniny, tržné rány, pohmožděniny a jiná poranění. Má sloužit k dorovnání výpadku příjmu, případně pokrýt zvýšené výdaje v souvislosti s léčením úrazu.

Pojišťovny nabízí dvě formy plnění běžných úrazů:

  • Denní odškodné úrazu
    je v současné době na českém trhu nejběžnějším způsobem výpočtu pojistného plnění při úrazu. Rozhodující je tady počet dní nezbytného léčení úrazu, který je vynásoben pojistnou částkou stanovenou ve smlouvě, např. klient dostane 300 Kč za každý den léčení úrazu. Většina pojišťoven využívá při určování počtu dní léčení úrazu tabulkový systém. Klientovi je za konkrétní úraz uznán maximálně takový počet dní léčení, který je uveden v tabulkách pojišťovny.
  • Tělesné poškození
    je druhou formou výpočtu plnění při úrazu. Jde o procentuální výpočet, kdy je daný úraz ohodnocen určitým procentem a klient obdrží procentuální částku vypočtenou ze sjednané částky, např. 15 % ze 100 000 Kč. Procentní hodnocení je obvykle stanoveno na základě průměrné doby léčení včetně nezbytné rehabilitace. Velká výhoda oproti dennímu odškodnému spočívá ve výplatě pojistného plnění dříve, než skončí doba nezbytného léčení.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST ÚRAZEM

Úraz může člověka učinit na určitou dobu práceneschopným. Pracovní neschopnost je definována v §55 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění jako situace, kdy pojištěný nemůže na základě lékařského rozhodnutí žádným způsobem, a to ani přechodně, vykonávat a ani nevykonává své zaměstnání nebo jakoukoliv jinou samostatně výdělečnou činnost. Doklad potvrzující pracovní neschopnost je vystaven na základě lékařského rozhodnutí.
 
V případě pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy od 3. do 14. dne neschopnosti zaměstnavatel. Od 15. dne vyplácí nemocenské dávky Česká správa sociálního zabezpečení. Lidem s průměrným příjmem je vyplácena náhrada ve výši zhruba 60 – 65% procent vůči čisté mzdě.
 
Pojištění pracovní neschopnosti slouží k dorovnání rodinného rozpočtu v době pracovní neschopnosti. Výše denní dávky se stanovuje jako rozdíl mezi příjmem klienta v době pracovní aktivity a jeho příjmem v době pracovní neschopnosti. Pojistit se můžou jak zaměstnanci, tak podnikatelé.
 
Pojišťovny nabízí plnění pracovní neschopnosti nejčastěji od 15. dne, od 29. dne, nebo některé i od 29. dne s plněním zpětně od 1. dne. U některých pojišťoven je možné tyto varianty nakombinovat.

HOSPITALIZACE ÚRAZEM

Pojištění hospitalizace slouží k zajištění finančních prostředků v případě pobytu klienta v nemocnici. Klient si tak může zajistit nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině.

Pojistné plnění u pojištění hospitalizace se vyplácí formou denních dávek za každou noc, případně každých 24 hodin strávených v nemocnici.

Toto pojištění je vhodné především pro lidi, kteří vykonávají povolání nebo sport se zvýšením rizikem úrazů, nebo obecně se jim úrazy stávají často.