Seznam rizik, aneb co lze pojistit?

stručně, rychle, přehledně

SMRT

Pojištění smrti je vhodné pro klienty, kteří chtějí zajistit svou rodinu pro případ, že nečekaně zemřou. Pojistné plnění má rodině pomoci přizpůsobit se nové životní situaci, přičemž díky těmto finančním prostředkům nemusí rodina strádat nebo snižovat svou životní úroveň. V případě, že měl klient finanční závazky, např. hypotéku, mohou pozůstalí jeho dluhy z odškodného od pojišťovny vyrovnat. Kvalitní pojištění je nejdůležitější pro klienty, kteří zakládají rodinu. Tato skutečnost souvisí s obvyklým vysokým zadlužením, nejvyšším v době, kdy je rodina odkázána pouze na příjem jednoho z partnerů.

 • Smrt všeobecná
  kryje smrt prakticky z jakýkoli důvodů
 • Smrt úrazem
  doplňkové připojištění smrti, které je cenově levnější, ale kryje jenomty případy, kdy k úmrtí dojde v souvislosti s úrazem, např. pád ze střechy, utonutí, autonehoda, apod.
 • Smrt při dopravní nechodě
  doplňkové připojištění smrti, které je okleštěno jenom na úmrtí, ke kterému dojde v souvislosti s dopravní nehodou. Je to nejlevnější varianta pojištění smrti. Doporučuje se především jako připojištění pro řidiče, nebo pro klienty, kteří tráví hodně času na cestách.

INVALIDITA

Invaliditu je možno definovat jako dlouhodobě trvající nepříznivý zdravotní stav, který vede buď k úplnému, nebo částečnému omezení pracovní schopnosti. K invaliditě může dojít v důsledku úrazu nebo nemoci, přičemž má odlišné podoby a stupně závažnosti.
O tom, do kterého stupně invalidity bude člověk zařazen rozhodují posudkoví lékaři okresní zprávy sociálního zabezpečení. Zákon o důchodovém pojištění definuje tři stupně invalidity:

 • I. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 35–49 %,
 • II. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 49-69 %,
 • III. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o více než 70 %.

Pojištění invalidity mnoho klientů v současné době podceňuje, přitom se tento problém může dotknout každého jedince. Při invaliditě dochází nejen k výpadku příjmu člověka, ale navíc jsou s ní mnohdy spojeny velké finanční výdaje na léčbu, zdravotní pomůcky, rehabilitace, případně obstarání bezbariérového bydlení. Při nejvyšším stupni v podobě bezmocnosti je potřeba zaplatit asistentku, případně je nucen jeden člen domácnosti opustit práci a starat se o nemocného, což přináší další výdaje a s tím související výrazné snížení celkového příjmu domácnosti.

VELMI ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Pojištění velmi závažných onemocnění slouží k získání finančních prostředků na léčebné výlohy, případně na speciální péči v souvislosti s diagnostikováním závažné nemoci. Vyplacená částka může kladně ovlivnit psychický stav klienta, jelikož mu kompenzuje ztrátu výdělku. Pojištění se vztahuje jenom na ty diagnózy, které má pojišťovna uvedena ve svých pojistných podmínkách.
 
Pojištění velmi závažných onemocnění patří k poměrně drahým pojištěním a jeho cena prudce roste se zvyšujícím se vstupním věkem klienta. Pojištění velmi závažných onemocnění u dětí je naopak cenově velice přijatelné. Zahrnuje nejčastější závažná onemocnění, která mohou nastat u dětí.
 
 Je potřeba pečlivě vybírat pojišťovnu, jelikož počet pojištěných diagnóz se mezi jednotlivými pojišťovnami výrazně liší.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Trvalými následky rozumíme takové následky úrazu, u kterých již není možné vyléčení do původního stavu. V případě, že úraz zanechá klientovi trvalé následky, poskytne mu pojišťovna pojistné plnění. Pojištění trvalých následků úrazu je doporučováno pro všechny typy klientů s ohledem na to, že každý je denně vystaven mnoha nebezpečím úrazu při dopravě, sportu a v práci. Je nutno podotknout, že vážný úraz, který zanechá trvalé následky, může mít mnohem větší dopad na životní standard klienta než běžné zranění, které se za pár týdnů vyléčí.
 

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna klientovi plnění ve výši odpovídající příslušnému procentu ze sjednané pojistné částky. Výši tohoto procenta stanovuje smluvní lékař pojišťovny na základě závažnosti trvalých následků.

POJIŠTĚNÍ BĚŽNÝCH ÚRAZŮ

Pojištění běžných úrazů patří mezi velice žádaná pojištění. Kryje běžné úrazy, jako jsou zlomeniny, tržné rány, pohmožděniny a jiná poranění. Má sloužit k dorovnání výpadku příjmu, případně pokrýt zvýšené výdaje v souvislosti s léčením úrazu.

Pojišťovny nabízí dvě formy plnění běžných úrazů:

 • Denní odškodné úrazu
  je v současné době na českém trhu nejběžnějším způsobem výpočtu pojistného plnění při úrazu. Rozhodující je tady počet dní nezbytného léčení úrazu, který je vynásoben pojistnou částkou stanovenou ve smlouvě, např. klient dostane 300 Kč za každý den léčení úrazu. Většina pojišťoven využívá při určování počtu dní léčení úrazu tabulkový systém. Klientovi je za konkrétní úraz uznán maximálně takový počet dní léčení, který je uveden v tabulkách pojišťovny.
 • Tělesné poškození
  je druhou formou výpočtu plnění při úrazu. Jde o procentuální výpočet, kdy je daný úraz ohodnocen určitým procentem a klient obdrží procentuální částku vypočtenou ze sjednané částky, např. 15 % ze 100 000 Kč. Procentní hodnocení je obvykle stanoveno na základě průměrné doby léčení včetně nezbytné rehabilitace. Velká výhoda oproti dennímu odškodnému spočívá ve výplatě pojistného plnění dříve, než skončí doba nezbytného léčení.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Nemoc nebo úraz může člověka učinit na určitou dobu práceneschopným. Pracovní neschopnost je definována v §55 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění jako situace, kdy pojištěný nemůže na základě lékařského rozhodnutí žádným způsobem, a to ani přechodně, vykonávat a ani nevykonává své zaměstnání nebo jakoukoliv jinou samostatně výdělečnou činnost. Doklad potvrzující pracovní neschopnost je vystaven na základě lékařského rozhodnutí.
 
V případě pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy od 3. do 14. dne neschopnosti zaměstnavatel. Od 15. dne vyplácí nemocenské dávky Česká správa sociálního zabezpečení. Lidem s průměrným příjmem je vyplácena náhrada ve výši zhruba 60 – 65% procent vůči čisté mzdě.
 
Pojištění pracovní neschopnosti slouží k dorovnání rodinného rozpočtu v době pracovní neschopnosti. Výše denní dávky se stanovuje jako rozdíl mezi příjmem klienta v době pracovní aktivity a jeho příjmem v době pracovní neschopnosti. Pojistit se můžou jak zaměstnanci, tak podnikatelé.
 
Pojišťovny nabízí plnění pracovní neschopnosti nejčastěji od 15. dne, od 29. dne, nebo některé i od 29. dne s plněním zpětně od 1. dne. U některých pojišťoven je možné tyto varianty nakombinovat.

HOSPITALIZACE

Pojištění hospitalizace slouží k zajištění finančních prostředků v případě pobytu klienta v nemocnici. Klient si tak může zajistit nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině.

Pojistné plnění u pojištění hospitalizace se vyplácí formou denních dávek za každou noc, případně každých 24 hodin strávených v nemocnici. Pojištění hospitalizace je vhodné pro všechny typy klientů. Nejvyhledávanější je však u lidí nad 50 let a rodičů malých dětí. U dětí do 4 let je totiž pravděpodobnost hospitalizace poměrně vysoká.

OŠETŘOVNÉ DÍTĚTE

Pojištění ošetření dítěte je čím dále tím více žádané pojištění především pro pracující rodiče, kteří mají děti. Zvláště děti do 6 let nemají ještě zcela vyvinutý imunitní systém, takže mnohdy tráví více času doma než ve školce. A je zřejmé, že tak malé dítě nemůže zůstat doma samo. Rodiče to pak řeší tak, že čerpají ošetřovné na dítě, tzv. paragraf.

Tato dávka se poskytuje zaměstnanci v případě, že nemůže pracovat z toho důvodu, že jeho dítě mladší 10 let onemocní, nebo se mu stane úraz. V případě nemoci, či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné tehdy, jestliže o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař.

Ošetřovné se proplácí již od prvého dne nezbytné péče, a to nejvýše na dobu devíti kalendářních dnů. V případě, že je zaměstnanec osamělý a má v trvalé péči dítě do věku 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Při čerpání ošetřovného se příjem zaměstnance krátí zhruba na 60 % oproti běžnému příjmu.

Pojišťovny nabízí rodičům připojištění ošetřovného dítěte, které pak slouží na vykompenzování výpadku příjmu v případě starostlivosti o dítě. Toto připojištění zatím nenabízí všechny pojišťovny. Ty, které je nabízí, tak poskytují plněn od 4., 10., nebo 28. dne.